خدمات Mass spectrometry

نمایندگی دانشگاه یورک انگلیس

 

با استفاده از خدمات شرکت یاساطب در زمینه های Mass spectrometry و Gas chromatography-mass spectrometry اطلاعات کاملی در مورد:
  • وزن مولکولی (molecular weights)
  • فرمولاسیون مولکولی (molecular formulae)
  • ساختار مولکولی (molecular structure)
  • آنالیز کامل ساختاری (complete structural analysis)
را بدست می آورید که شما را قادر به آنالیز:
  • ترکیبات ارگانیک (organic compounds)
  • ترکیبات غیر ارگانیک و ارگانومتالیک (many inorganic and organometallic compounds)
  • مخلوط ها و محلول ها (mixtures and solutions)
می سازد

دستگاه مورد استفاده در دانشگاه یورک:

series LC system providing facility 1200 Bruker micr OTOF mass spectrometer coupled to an Agilent for accurate mass ESI MS and LC-MS meassurements and a Waters GCT Premire mass spectrometer . with facilities for the intriduction of solids , liquids and gases

دانلود فرم Mass