میکروسکوپ اینورت فلورسنت XD30F-RLVO

میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی با ۴ فیلتر BK-FL4

ميكروسكوپ فلورسنت سه چشمي با ۲ فیلتر BK-FL2

میکروسکوپ سه چشمی فلورسنت M 800 FL