اسپکتروفتومتر PD-3000UY

فوتوالکتریک کالریمتر AP-1000M

هموگلوبین متر HG-202

اسپکتروفوتومتر PD-303S

اسپکتروفوتومتر PD-303

كوآگلومتر CA-100

سانتريفوژ هماتوكريت HC-702

بیلی روبین متر BR-501