حمام بافت ديژيتال JK - WB1 و محدوده دماي 5~99º

میکروتوم JK 1369 با محدوده برش µm 1~60

ميكروتوم MH733 با محدوده برش µm 1~60

میکروتوم MH2508 با محدوده برش µm 1~40 MH 2508

میکروتوم JK 355 نيمه اتوماتيك ديژيتال با محدوده برش mµ 1~60

تيشو پروسسور اتوماتیک دیژیتال خطي TC-120C

فریزر بافت دیژیتال YDIIIقابل تنظيم از 1µm

میکروتوم روتاری ديژيتال YD2235با اندازه برش mµ 1~60

تیشو پرسسور گردان TSJ-1A

پارافين ديسپنسرديژيتال JK-WD1 با مخزن 11/76 ليتري