خدمات  NGSشرکت یاساطب

نمایندگی کمپانی Genome Me کانادا و Medgenome  هند

Next Generation Sequencing Disease Panel

Cancer is a complex disease that varies from individual to individual. Sinaclons Next Generation Sequencing panels enable quick identification of all the mutations within complex pathways that result in a cancer phenotype. Solve complex cases faster and make big breakthroughs in the fight against cancer with Sunaclons Next Generation .Sequencing panels

Solid Tumors Target clinically relevant solid tumor-associated genes

Ø  Tumor Actionable Mutations

Ø  Clinically Relevant Tumor

Hematologic Malignancy

Ø  Myeloid Neoplasms

Disease Specific

Ø  Breast Cancer

Ø  Colorectal Cancer

Ø  Liver Cancer

Ø  Lung Cancer

Ø  Ovarian Cancer

Ø  Prostate Cancer

Ø  Gastric Cancer

Ø  Cardiomyopathy

Ø  Comprehensive CancerThis panel targets hundreds of genes linked to cancer and X-linked disorders

Ø  Carrier Testing

Ø  Cancer Predisposition

Ø  Comprehensive Cancer

Gene-Specific

Ø  Gastric Cancer

توسعه و پیشرفت روز افزون دانش پزشکی و همچنین استفاده از تکنولوژی های تشخیصی جدید در این رشته در زمینه ژنتیک پزشکی – بویژه پس از تکمیل پروژه ژنوم انسانی – باعث پیشرفت سریع دانش ژنتیک در زمینه روش های جدید توالی یابی گردید که منجر به ظهور نسل جدید توالی یابی زنومی یا NGS شده است. از کاربردهای این تکنولوژی پیشرفته توالی یابی کل ژنوم، تعیین تغییرات ساختاری و تغییر در SNP  ، بررسی های جامع تعداد نسخه ژنها ، شناسایی چند شکلی ها و جهش های نقطه ای ، بررسی بیان ژنها ، شناسایی جهش های کوچک و کاربردهای مختلف دیگر می باشد ، اکنون طیف وسیعی از خدمات تعیین توالی شامل تعیین توالی کل اگزونها(اگزوم سکونسینگ) برای بیش از بیست و یک هزار ژن و روش های دیگر هدفمند موسوم به تارگت سکوئنسینگ (که بیش از سی بسته مشتمل بر بیش از پنج هزار بیماری ژنتیکی را پوشش می دهد) هم در دنیا و هم در ایران در دسترس قرار گرفته است.

که علاوه  بر بررسی یک یا چند ژن مسئول یک بیماری ، میتوان به طور همزمان تعداد زیادی ژن درگیر در بیمار به عنوان مثال می توتن به موارد زیر اشاره کرد، در هر یک از موارد تعدادی از ژنهای شناخته شده به صورت یک پنل تشخیصی مورد بررسی قرارداد به عنوان مثال برای ناشنوایی بیش از 100 ژن ، برای نقص های اسکلتی بیش از 300 ژن و برای عقب ماندگی های ذهنی در یک پنل ، بیش از 500 ژن مورد بررسی قرار میگیرد موارد زیر مثال هایی از اختلالاتی هستند که به روش NGS و با بررسی تعدادی ژن یا کل ژنوم در یاساطب مورد بررسی قرار میگیرد