مدل آمیب

اعصاب خودکار

استخوان لگن خاصره

ميكروسكوپ بيولوژي دو چشمي XSP - 146B

لوپ دو چشمی زوم NSZ-405

جمجمه رنگی طرح آلمانی

مدل تنفس 2

مدل تنفس 1

مدل بینی

مدل برگ

مدل دندان آموزش مسواک

مدل چشم کوچک

مدل چشم بزرگ

جمجمه طرح چینی

جمجمه طرح آلمانی

مدل سلول جانوری پایه بزرگ

مدل سر و صورت

مدل ستون فقرات

ستون فقرات بافمور

مدل ساقه

مدل قلب 1.5 برابر

مدل قلب اندازه طبیعی

مدل قلب 6 تکه (3 برابر)

مدل قطعات عضلات (پیشرفته)

مدل سلول گیاهی پایه بزرگ

مدل گل

مدل دستگاه گردش خون

مدل کلیه دیواری

مدل کلیه 3 قسمتی

مدل قورباغه

مدل حاملگی

مدل مادگی و پرچم

مدل لگن خاصره زن

مدل گوش

مدل دستگاه گوارش بدون پایه

مدل نیم تنه 2/1 کالبد

مدل مفصل زانو اندازه طبیعی

مدل مغز

مدل معده

اسکلت کوچک 85 سانتی متری

اسکلت بزرگ 180 سانتی متری

مدل مهره های گردن

مدل غدد بزاقی

مدل پوست

بررسي ظاهر حشرات

كيت مطالعه حشرات

سيستم پمپاژ قلب حيوانات

ميوگراف ناركوسيستم

مدل حنجره اندازه طبیعی

سوزن حشره شناسي

تخته تشريح

آتالوار-تخته مخصوص اتاله حشرات

كيف تشريح

تور حشره گيري

مقاطع ميكروسكوپي

مدل حنجره اندازه طبیعی