ویسکوزیمتر DV-E

ویسکوزیمتر DV-II Extra

ویسکوزیمتر DV-III

ویسکوزیمتر DV-II

ویسکوزیمتر DV-I

ویسکوزیمتر KF-20

بن ماری یخچالدار TC-502D

بن ماری یخچالدار TC-502P

ویسکوزیمتر KU II

ویسکوزیمتر CAP 2000

رئومتر RS-4-SST

ترموسل HT-220

ویسکوزیمتر رئومتر YR-1

تکسچر آنالایزر CT3

ویسکوزیمتر پودر PFT-3230

محلول استاندارد HT

محلول کالیبره

اسمال سمپل SSA

Helipath T-PAR Spindles

کیت لیفرا TA-P-KIT2

TA- General kit

ست RV- spindle

اسپيندل رئومتر mk3cc-40

Spindles

آدابتور UL

ژاكت آب FTKY3