میکروسکوپ دو چشمي دیجیتال DB1-180M

میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N200M

میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N320M

میکروسکوپ دو چشمی مقایسه ای NC120A

میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N400M

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی XSP-150T

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی XSP-150B

ميكروسكوپ بيولوژي دو چشمي XSP - 146B

میكروسکوپ بیولوژی دوچشمی XSP - 132

میکروسکوپ دو چشمي دیجیتال NLCD-307D

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی BK-4000T

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی با عدسی پلان BH200-TEK

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی با عدسی پلان BH200-BEK

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی BH200-BS

ميكروسكوپ يك چشمي 4لنز با کندانسور وصفحه متحرك SME-F2

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی BK-5000B

ميکروسکوپ سه چشمي بيولوژی زاویه متغیر 5 لنزه XY-B2

ميکروسکوپ بيولوژی 5لنزه EX20-2TR

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمي EX20-1BR

میکروسکوپ دوچشمی بیولوژی N180M

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمیBM1000 2SLED

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمي ICX-40T

میکروسکوپ يك چشمي بیولوژی XSP-116 FB

ميكروسكوپ يك چشمي صفحه متحرك SME- F1

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی 5 لنزه BK5000T2

میکروسکوپ تحقیقاتی موتورایز N-800D

میکروسکوپ پرتابل اینورت بیولوژی NIB-50

میکروسکوپ استاد و دانشجو 5 نفره N-510

میکروسکوپ سه چشمی تحقیقاتیN-800MT

میکروسکوپ اینورت فلورسنت XD30F-RLVO

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی 5 لنزه CX40-TR

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی 5 لنزه EX30-TR